Lite vitamin D

Lite vitamin D øker risiko for utvikling av depresjon

Lite vitamin D øker risiko for utvikling av depresjon, viser et engelsk studie.

Depresjon er kanskje den vanligste psykiske lidelsen og en av de viktigste grunnene til uførhet, sykemeldinger og fravær fra arbeid.

I Norge anslås det at mellom 6 og 12 prosent av befolkningen til enhver tid har depresjon.  Det er flere kvinner enn menn som rammes av depresjoner, og forekomsten er større i byer sammenlignet med mindre tettsteder og på landet.

Tidligere studier har vist at det er en sammenheng mellom D-vitaminstatus og depresjoner.

I et nytt studie fra England har forskere analysert blodverdier av vitamin D fra over 5.600 personer over 50 år, og sammenlignet D-vitaminstatus og risiko depresjon.

Betydelig sammenheng mellom lavt nivå av D-vitamin og depresjon

Undersøkelsen avdekket en betydelig sammenheng av lave nivåer av vitamin D og depresjon. Hos kvinner fant man en markant økt risiko ved blodverdier under 50 nmol/l.  Hos menn var denne sammenhengen først tydelig ved verdier under 30 nmol/l.

Forskerne konkluderer med at deres funn igjen antyder at en mangel på vitamin D er en risikofaktor for å utvikle depresjoner senere i livet, og da spesielt for kvinner.

De nordiske anbefalingene er at vi bør ha blodverdier på over 50 nmol/L.  Det anslås at over 30% av befolkningen i Norge har for lavt inntak av vitamin D.

Kilder:

  • Associations Between Vitamin D Levels and Depressive Symptoms in Later Life: Evidence From the English Longitudinal Study of Ageing (ELSA). De Oliveira et al., J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2017 Jun 22
  • Folkehelseinstituttet: Fakta om depresjon


Kanskje denne også er av interesse:

D-vitamin: 10 grunner til at du trenger mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *